ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। FDA-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੋਜ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਿਦਾਨ, ਇਲਾਜ, ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਫੈਡਰਲ ਫੂਡ, ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਝਾਅ, ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ, ਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਉਤਪਾਦ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਕਰੋ। ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਜਾਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਾਡੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਬੇਦਾਅਵਾ ਸਮੇਤ, ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ।